Få tilbud av eiendomsmeglere

 • Ett enkelt skjema

 • Utvalgt av Meglervalg

 • Lokalkjent i ditt område

 • Gratis og uforpliktende

Avhendingsloven 2023

Avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig i Norge, gjennomgikk betydelige endringer fra 1. januar 2022. Disse endringene har hatt stor innvirkning på både kjøpere og selgere, og har endret måten bolighandel foregår på.

I denne artikkelen vil vi gi deg en detaljert forståelse av hva disse endringene innebærer, og hvordan de kan påvirke din neste bolighandel. Fra å forstå det nye forbudet mot «som den er»-forbeholdet, til kravene til en godkjent tilstandsrapport, vil vi dekke alt du trenger å vite om Avhendingsloven 2022.

forstå det nye forbudet mot å selge boligen «som den er»

Hva er Avhendingsloven?

Avhendingsloven er en sentral norsk lov som styrer kjøp og salg av fast eiendom. Med dette menes boliger, hytter, tomter og lignende. Denne loven er fundamentet som regulerer forholdet mellom kjøper og selger i en eiendomstransaksjon, og er dermed en viktig lov å kjenne til for alle som vurderer å kjøpe eller selge eiendom i Norge.

Loven er laget for å gi en balansert og rettferdig ramme for eiendomstransaksjoner. Den dekker alt fra kjøp og salg til bytte og gavesalg av fast eiendom. Det er viktig å merke seg at loven er ment å supplere, ikke erstatte, en skriftlig avtale mellom kjøper og selger. Den gir et sett med grunnleggende regler og forventninger som begge parter i en eiendomstransaksjon er forpliktet til å følge.

Avhendingsloven gir også veiledning om hva som kan anses som en mangel ved eiendommen. Videre, hva selgeren er forpliktet til å opplyse om, og hvilke rettigheter kjøperen har dersom det oppdages feil eller mangler ved eiendommen etter kjøpet. Ved å følge Avhendingsloven, kan både kjøpere og selgere bidra til en problemfri bolighandel.

Du kan lese mer utfyllende om Avhendingsloven på Lovdata. Husk at denne loven er høyrelevant ved salg av bolig.

Når kommer Avhendingsloven til anvendelse?

Som nevnt regulerer Avhendingsloven overdragelse av fast eiendom. Her er noen av de viktigste situasjonene der Avhendingsloven kommer til anvendelse:

 1. Kjøp og salg av brukte boliger: Når du kjøper eller selger en brukt bolig i Norge, er det Avhendingsloven som regulerer handelen. Denne loven gir både kjøper og selger rettigheter og forpliktelser, og sikrer at transaksjonen foregår på en rettferdig og balansert måte. Den gjelder uansett om du kjøper en leilighet i byen, en hytte på fjellet, eller et hus på landet.
 2. Overdragelse av andeler i borettslag: Avhendingsloven gjelder også når du kjøper eller selger en andel i et borettslag. Dette er uavhengig om du kjøper en leilighet i et borettslag eller selger din andel. Loven sikrer at både kjøper og selger har klare rettigheter og forpliktelser i forbindelse med overdragelsen.
 3. Bytte og gavesalg av fast eiendom: Avhendingsloven kommer også til anvendelse når fast eiendom overdras gjennom bytte eller gave. Dette betyr at selv om du ikke betaler penger for eiendommen, vil Avhendingsloven fortsatt regulere overdragelsen. Loven sikrer at begge parter i en bytte- eller gavesalg har klare rettigheter og forpliktelser.

Når kommer Avhendingsloven ikke til anvendelse?

Selv om Avhendingsloven er en omfattende lov som dekker mange situasjoner knyttet til salg av bolig, er det noen situasjoner der den ikke kommer til anvendelse. Her er noen av de viktigste unntakene:

 1. Oppføring av ny bolig: Når du inngår en avtale om oppføring av en ny bolig, er det Bustadoppføringslova, som regulerer denne transaksjonen. Bustadoppføringslova gir deg rettigheter og forpliktelser i forbindelse med kjøp av ny bolig direkte fra byggherren. Dette skal sikre at byggeprosjektet foregår på en rettferdig og balansert måte. Når den nye boligen er klar for overtakelse, vil imidlertid Avhendingsloven komme til anvendelse.
 2. Håndverkertjenester på bolig: Hvis du inngår en avtale om håndverkertjenester på boligen din, for eksempel for å utføre reparasjoner eller forbedringer, er det Håndverkertjenesteloven som regulerer denne avtalen. Håndverkertjenesteloven gir deg rettigheter og forpliktelser i forbindelse med håndverkertjenester. Dette sikrer at arbeidet utføres på en profesjonell og rettferdig måte. Men ved salg av boligen vil Avhendingsloven igjen være relevant.
 3. Eiendomsmeglingstjenester: Når du bruker en eiendomsmegler for å kjøpe eller selge en bolig, er det Eiendomsmeglingsloven som regulerer denne tjenesten. Eiendomsmeglingsloven gir deg rettigheter og forpliktelser i forbindelse med bruk av eiendomsmeglingstjenester. Målet med dette er å sikre at eiendomsmegleren opptrer på en rettferdig måte. Når det kommer til selve overdragelsen av boligen fra selger til kjøper, er det imidlertid Avhendingsloven som gjelder.

Definisjon og formål

Avhendingsloven er en norsk lov som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved avhending. Dette betyr overdragelse av fast eiendom. Loven kommer til anvendelse ved kjøp og salg av fast eiendom, men også ved bytte og gavesalg. Den gjelder ikke ved avtale om oppføring av ny bolig eller ved ekspropriasjon. Ved avtale om oppføring av ny bolig er det bustadoppføringslova som kommer til anvendelse.

Avhendingsloven gir en rettslig ramme for kjøp og salg av fast eiendom, og skal supplere en skriftlig avtale mellom kjøper og selger. Den er designet for å gi en balansert og rettferdig ramme for eiendomstransaksjoner, og dekker alt fra kjøp og salg til bytte og gavesalg av fast eiendom. Loven skal supplere, ikke erstatte, en skriftlig avtale mellom kjøper og selger. Den gir et sett med grunnleggende regler og forventninger som begge parter i en eiendomstransaksjon forpliktes å følge.

Loven gir veiledning om hva som kan anses som en mangel ved eiendommen, hva selgeren er forpliktet til å opplyse om, og hvilke rettigheter kjøperen har dersom det oppdages feil eller mangler ved eiendommen etter kjøpet. Når Avhendingsloven følges vil både kjøpere og selgere ha en mer rettferdig og problemfri salgsprosess.

Viktige endringer i Avhendingsloven 2022

Avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig for forbrukere i Norge, gjennomgikk betydelige endringer i 2022. Disse endringene har hatt en betydelig innvirkning på både kjøpere og selgere. Vi mener det er viktig å forstå hva disse endringene innebærer.

Hovedendringer og deres betydning

Fra 1. januar 2022 kom disse betydelige endringene i kraft. Disse endringene har hovedsakelig styrket kjøpers rettigheter ved kjøp av bolig. Ansvaret for å kjenne til boligens tilstand har i stor grad blitt flyttet over på selgeren.

Det er nå forbudt selge «boligen som den er»

Den mest markante endringen er at det ikke lenger er mulig å selge boliger under generelle forbehold. Dette innebærer at forbehold om at boligen selges «som den er» (as is) nå er forbudt. Selgeren overtar altså risikoen for skjulte feil og mangler. Kjøpere har derfor en lavere terskel for å fremme et mangelskrav overfor selger.

En annen vesentlig endring er innføringen av en egen forskrift som stiller detaljerte krav til hva en godkjent tilstandsrapport skal inneholde og hvordan undersøkelsen skal utføres. Dette betyr at selgeren nå har et større ansvar for å sørge for at boligen er i en tilstand som er i samsvar med det som er oppgitt i tilstandsrapporten.

Disse endringene har som mål å gjøre bolighandelen tryggere for både kjøper og selger. Selv om det kan virke som om ansvaret forskyves totalt over til selger, blir bolighandelen i prinsippet tryggere for selger så vel som kjøper. Når de nye reglene følges, og en godkjent tilstandsrapport er tilgjengelig, kan selgeren unngå potensielle klager fra kjøperen.

Det er viktig å merke seg at selv om disse endringene gir selgeren mer ansvar, betyr det ikke at kjøperen er uten ansvar.

Kjøperen har fortsatt undersøkelsesplikt og forventes å lese og forstå tilstandsrapporten før de legger inn et bud. Hvis det er dokumenterte feil og mangler i rapporten, og kjøperen likevel velger å legge inn et bud, anses kjøperen for å ha akseptert disse feilene og manglene.

De nye tilstandsrapportene

Godkjent tilstandsrapport

En tilstandsrapport som følger forskriftens krav blir ansett som «godkjent». Kjøperen forventes å være kjent med funnene i rapporten. Dette gir selgeren trygghet for at boligen de skal selge er godt dokumentert, og det gir kjøpere trygghet om at de får en grundig beskrivelse av det de skal kjøpe.

Uavhengig aktør

Det er viktig at den bygningssakkyndige som utfører tilstandsrapporten er en nøytral part. Dette sikrer at vurderingen av eiendommen er objektiv og ikke påvirket av selger, kjøper eller andre parter involvert i salgsprosessen. Dette er avgjørende for å opprettholde tilliten til prosessen og sikre at alle parter får en rettferdig og nøyaktig vurdering av eiendommens tilstand.

Forbrukervennlig språk

Tilstandsrapporten skal være skrevet i et språk som er lett forståelig for forbrukerne. Dette betyr at informasjonen i rapporten skal presenteres på en klar og enkel måte, slik at kjøperen kan forstå eiendommens tilstand uten å ha teknisk ekspertise. Dette er viktig for å sikre at kjøperen har all nødvendig informasjon for å ta en informert beslutning om kjøpet.

Alder på rapporten

En tilstandsrapport skal ikke være mer enn ett år gammel ved salgstidspunktet. Dette kravet sikrer at rapporten gir den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen om eiendommens tilstand. Eiendommens tilstand kan endre seg over tid på grunn av naturlig slitasje, værforhold, eller uforutsette hendelser. Derfor er det viktig at rapporten er oppdatert for å gi en nøyaktig representasjon av eiendommens nåværende tilstand. En utdatert rapport kan føre til at potensielle problemer blir oversett, noe som kan resultere i uventede kostnader for kjøperen etter salget.

Forklaring av årsak og konsekvens

Når en bygningsdel eller et rom får en tilstandsgrad (TG) 2 eller TG3, skal det gis en detaljert forklaring på årsaken til vurderingen og potensielle konsekvenser. Dette gir kjøperen en dypere innsikt i eventuelle problemer og deres potensielle innvirkning.

Kostnadsestimat

For bygningsdeler eller rom som mottar en TG3-vurdering, skal det inkluderes et estimat av kostnadene for nødvendige reparasjoner. Dette gir kjøperen en forståelse av mulige fremtidige utgifter.

Krav om dokumentasjon

Bygningssakkyndige er pålagt å be om dokumentasjon for arbeid utført i hjemmet av kvalifiserte håndverkere. Dette bidrar til å sikre at arbeidet er utført i henhold til aksepterte standarder. Forsikringsselskapene er ofte nøye på at det kun skal være kvalifisert håndverk utført på boliger i utbetalingssammenheng.

Arealavvik

Dersom det er et arealavvik på mer enn 2 % (som utgjør minst 1 kvadratmeter), kan den som driver salg av bolig bli holdt ansvarlig.

Mer inngripende undersøkelser

Inspeksjonene skal nå være mer omfattende, inkludert tiltak som boring av hull og inspeksjon av treverk. Dette bidrar til en mer nøyaktig vurdering av eiendommens tilstand.

Forståelse av Avhendingsloven

Avhendingsloven er en lov som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved avhending, eller overdragelse, av fast eiendom. Her er noen nøkkelpunkter for å forstå loven:

 1. Anvendelse av loven: Loven gjelder ved kjøp og salg av fast eiendom, men også ved bytte og gavesalg. Den gjelder ikke ved avtale om oppføring av ny bolig eller ved ekspropriasjon.
 2. Loven og avtalen: Avhendingsloven angir en rettslig ramme for kjøp og salg av fast eiendom, og er ment å supplere en skriftlig avtale mellom kjøper og selger.
 3. Hovedkapitler i loven: Loven er delt inn i flere kapitler som dekker forskjellige aspekter av avhending, inkludert generelle bestemmelser, forberedelse og gjennomføring av avhending, tilstand og tilbehør, kjøperens og selgerens krav ved avtalebrudd, og mer.
 4. Mangler ved eiendommen: En eiendom er mangelfull hvis den ikke svarer til det som følger av avtalen, med hensyn til eiendommens kvalitet og utrusting. Det er også generelle krav til eiendommens tilstand, herunder at eiendommen skal kunne brukes til de formål som den skal brukes til, samt at den skal være i samsvar med offentligrettslige krav.
 5. Salg av eiendom «som den er»: Når eiendom selges «som den er» eller med liknende forbehold, går risikoen for skjulte feil og mangler over fra selgeren til kjøperen. Dette er ikke lenger lov.
 6. Kjøperens og selgerens rettigheter ved avtalebrudd: Hvis kjøperen eller selgeren ikke oppfyller sine plikter etter avtalen, kan den andre parten kreve oppfyllelse, heve avtalen, og kreve erstatning.
 7. Forventet avtalebrudd: Både kjøper og selger har rett til å holde tilbake sin ytelse dersom det etter avtaleinngåelsen oppstår tvil om den andre parten har vilje og evne til å oppfylle i henhold til avtalen.
 8. Erstatning og renter: Loven inneholder bestemmelser om hvilke tap som kan kreves dekket når det foreligger grunnlag for erstatningsansvar ved mislighold av partenes plikter etter lovens øvrige regler.

Plikter og rettigheter under Avhendingsloven

Selgerens plikter og rettigheter under Avhendingsloven:

Opplysningsplikt

Selgeren er pliktig til å gi korrekte og fullstendige opplysninger om eiendommen. Dette inkluderer informasjon om eiendommens tilstand, eventuelle feil og mangler, og andre relevante forhold.

Plikt til å sørge for tilstandsrapport

Med endringene i Avhendingsloven i 2022, er det et krav at selgeren skal sørge for en tilstandsrapport utført av en kvalifisert takstmann.

Kjøperens plikter og rettigheter under Avhendingsloven:

Undersøkelsesplikt

Kjøperen har en plikt til å undersøke eiendommen før kjøpet. Dette inkluderer å sjekke eiendommens tilstand og eventuelle feil og mangler.

Rett til å kreve mangler utbedret eller prisavslag

Hvis det oppdages feil eller mangler ved eiendommen etter kjøpet, har kjøperen rett til å kreve at selgeren utbedrer manglene, holde tilbake deler av vederlaget, eller gir et prisavslag.

Rett til å heve kjøpet

I alvorlige tilfeller, for eksempel hvis eiendommen har vesentlige feil og mangler, har kjøperen rett til å heve kjøpet.

Vanlige spørsmål om Avhendingsloven

Hva handler avhendingsloven om?

Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom. Dette inkluderer kjøp og salg, bytte, og gavesalg av fast eiendom. Loven gir en rettslig ramme for kjøp og salg av fast eiendom, og er ment å supplere en skriftlig avtale mellom kjøper og selger.

Hvem gjelder avhendingsloven for?

Avhendingsloven gjelder for alle parter involvert i overdragelse av brukt bolig og eiendom. Dette inkluderer både kjøpere og selgere, og omfatter også bytte og gavesalg.

Er det mulig å selge bolig uten tilstandsrapport?

Ja, det er mulig å selge en bolig uten en tilstandsrapport, men det er ikke anbefalt. Med endringene i Avhendingsloven i 2022, og det nye forbudet mot å selge boliger «som den er», er det sterkt anbefalt at selgeren sørger for en tilstandsrapport utført av en kvalifisert takstmann. Selv om det ikke er et absolutt krav, vil en tilstandsrapport gi både kjøper og selger mer sikkerhet i transaksjonen.

Hva følger med boligen ved salg 2023?

Ved salg av en bolig, er det ofte slik at alt som er fastmontert i boligen følger med. Dette kan inkludere kjøkkeninnredning, fastmonterte skap, fastmontert belysning, og lignende. Detaljene om hva som følger med boligen ved salg skal være tydelig angitt i salgsavtalen.

Hvor lang tid fra salg til overtakelse?

Tiden fra salg til overtakelse kan variere, men er vanligvis mellom 30 og 90 dager. Dette avhenger av flere faktorer, inkludert kjøpers og selgers preferanser, og betingelser i salgsavtalen.

Når gjelder avhendingsloven?

Avhendingsloven gjelder fra det tidspunktet en avtale om overdragelse av fast eiendom er inngått. Loven gjelder for alle aspekter av overdragelsen, inkludert forberedelser til salg, gjennomføring av salget, og eventuelle etterfølgende forhold.

Vil avhendingsloven gjelde ved salg av nybygg til en forbruker?

Nei, ved salg av nybygg til en forbruker er det bustadoppføringslova som er gjeldende, ikke avhendingsloven. Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig. Denne loven kommer til anvendelse når boligen ikke er ferdigstilt på avtaletidspunktet. Det vil si at om det fortsatt gjenstår håndverksmessige arbeider på boligen ved avtaletidspunktet, vil bustadoppføringslova være gjeldende. Dette er viktig å være klar over, da bustadoppføringslova gir forbrukeren visse rettigheter som går utover det som følger av avhendingsloven. Imidlertid, hvis boligen er helt ferdigstilt ved avtaletidspunktet, vil avhendingsloven være relevant.

Hva menes med opplysningsplikt og undersøkelsesplikt?

Opplysningsplikt refererer til selgerens plikt til å gi korrekte og fullstendige opplysninger om eiendommen. Dette inkluderer informasjon om eiendommens tilstand, eventuelle feil og mangler, og andre relevante forhold. Undersøkelsesplikt viser til kjøperens plikt til å undersøke eiendommen før kjøpet og påse at eiendommen er i henhold til avtalen.

Hva er skjulte feil og mangler?

Skjulte feil og mangler refererer til problemer med boligen som ikke var synlige eller kjente på tidspunktet for salget, og som ikke ble opplyst om av selgeren. Dette kan inkludere strukturelle problemer, skader, eller andre forhold som påvirker boligens verdi eller brukbarhet. Hvis det oppdages skjulte feil eller mangler etter kjøpet, kan kjøperen ha rett til å kreve at selgeren utbedrer manglene, gir et prisavslag, eller i noen tilfeller heve kjøpet.

Konklusjon

Å navigere i Avhendingsloven kan virke som en utfordring, men med riktig forståelse og veiledning, kan det bidra til en tryggere og mer rettferdig eiendomstransaksjon. Endringene som trådte i kraft i 2022 har ytterligere styrket forbrukerbeskyttelsen, og har gjort det enda viktigere å være godt informert om dine rettigheter og plikter som selger.

Hvis du planlegger å selge bolig i Norge, er det viktig å ha en kvalifisert og erfaren eiendomsmegler ved din side. En god eiendomsmegler kan hjelpe deg med å navigere i Avhendingsloven, og sikre at dine interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Her på MeglerValg kan du enkelt sammenligne og velge blant Norges beste eiendomsmeglere. Vårt mål er å gjøre bolighandelen enklere, tryggere og mer transparent for alle.

For å forstå mer om hvorfor du bør velge MeglerValg, her er 5 grunner til å benytte MeglerValg.no for ditt boligsalg.